Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Jutta Koehler – Vijf elementen voeding en Uitgeverij de Wijze Keizerin, gevestigd te Zoetermeer.

Versie geldig vanaf 21-02-2018

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Jutta Koehler worden geleverd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: natuurlijke persoon een product of dienst wil aanschaffen of deelneemt aan een activiteit, georganiseerd door Jutta Koehler
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Activiteit: iedere cursus, workshop, seminar, lezing of training die onder welke naam dan ook door Jutta Koehler wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; hier: Jutta Koehler
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Jutta Koehler en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten;

Artikel 2 – Identiteit van Jutta Koehler

Jutta Koehler – Vijf elementen voeding
Jutta Koehler – Uitgeverij De Wijze Keizerin
Koraalrood 46
2724 SC Zoetermeer
E: info@5elementenvoeding.nl en info@juttakoehler.eu
T: 06 4194 4169
KvK nr. 27335580
CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten, lid nummer 20180936
Aangesloten bij het GAT – Geschillen Alternatieve Therapeuten

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jutta Koehler en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Jutta Koehler en de consument.
 2. Jutta Koehler zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Jutta Koehler zijn in te zien.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jutta Koehler langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Hiervoor heeft Jutta Koehler 5 werkdagen tijd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Jutta Koehler is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Jutta Koehler treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Uitsluiting herroepingsrecht bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

Artikel 6 – Door Jutta Koehler georganiseerde activiteiten

Aanmelding
Aanmelding voor een activiteit geschiedt schriftelijk (via de webshop op de website). Bij aanmelding gaat de consument akkoord met deze voorwaarden. Minimaal een week voor aanvang van de activiteit – of bij latere aanmelding zo snel mogelijk – ontvangt de consument alle praktische gegevens.

Betaling en plaatsing
Inschrijving gebeurt naar volgorde van binnenkomst van aanmelding en na ontvangst van betaling. De consument is pas van een plaats verzekerd als het geld voor de activiteit is ontvangen. Plaatsing voor een activiteit gaat tot het maximum aantal cursisten bereikt is.

Annulering door de consument
Annulering door de consument is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de activiteit en dient schriftelijk te worden gemeld.

Annulering door de Jutta Koehler
Jutta Koehler heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit zo vroeg mogelijk voor de geplande aanvang van de activiteit bekend te maken. Een eventueel reeds betaald deelnamebedrag wordt gerestitueerd. Annulering van een activiteit door Jutta Koehler, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

Uitval van lessen
Bij afwezigheid van Jutta Koehler wordt in overleg met de cursisten besloten de uitgevallen les op een later tijdstip in te halen. Verhindering van de consument geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Cursusmaterialen en auteursrechten
De uitgereikte cursusmaterialen zijn eigendom van Jutta Koehler. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende consument en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Wijzigingen in data
Jutta Koehler behoudt zich het recht voor voor aanvang van een activiteit eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data door te voeren. Als deze voor de consument van toepassing zijn, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kan de consument binnen twee weken schriftelijk de aanmelding intrekken. De consument ontvangt dan een volledige restitutie van het betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid
Jutta Koehler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte of ongevallen van consumenten, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de docent.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Jutta Koehler.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Jutta Koehler. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Jutta Koehler verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Verplichtingen van Jutta Koehler bij herroeping

 1. Jutta Koehler stuurt na de melding van herroeping na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Jutta Koehler vergoedt de betalingen voor het product van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Jutta Koehler aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
 3. Jutta Koehler gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten, diensten en activiteiten genoemde prijzen zijn in euro, afhankelijk van het producten inclusief btw of vrijgesteld van btw.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Jutta Koehler zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jutta Koehler kenbaar heeft gemaakt.
 3. Jutta Koehler is niet aansprakelijk voor foutief vermelde adressen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Jutta Koehler tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Jutta Koehler bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jutta Koehler te melden.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Jutta Koehler is gewezen op de te late betaling en Jutta Koehler de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Jutta Koehler gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Jutta Koehler kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jutta Koehler.
 2. Bij Jutta Koehler ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jutta Koehler binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Jutta Koehler in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Jutta Koehler en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.